• Excavació arqueológica en el Palau
  • Excavació arqueológica en Sant Gregori
  • Restauració de materials arqueològics romans del jaciment del Palau i Nova Casa Abadia
  • Publicació d'articles en el Butlletí Municipal "El Pla"
  • Firmes de convenis de practiques amb l'Universitat Politècnica de Valencia
  • Seguiment arqueològic d'obres en vials municipals.